Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2017

VZN č. 1-2017 ako Dodatok č. 4 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 106x | 13.12.2017

VZN - r. 2016

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 151x | 19.02.2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB Stiahnuté: 115x | 19.02.2017

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar Stiahnuté: 104x | 19.02.2017

Príloha č. 1 Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2 Stiahnuté: 116x | 19.02.2017

​3//2016 o záväznej časti “Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2“ Stiahnuté: 120x | 19.02.2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar Stiahnuté: 128x | 19.02.2017

VZN č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu a Obce Dolný Bar Stiahnuté: 179x | 19.02.2017

VZN - r. 2015

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 114x | 19.02.2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky Stiahnuté: 140x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar Stiahnuté: 145x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar Stiahnuté: 127x | 19.02.2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220 Stiahnuté: 140x | 19.02.2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda Stiahnuté: 132x | 19.02.2017

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum Stiahnuté: 139x | 19.02.2017

VZN - r. 2014

zmena IPKZ_zosuladenie Stiahnuté: 164x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 2. Stiahnuté: 120x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 1. Stiahnuté: 92x | 19.02.2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp Stiahnuté: 88x | 19.02.2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 196x | 19.02.2017

Stránka