Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2015

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 284x | 19.02.2017

VZN - r. 2014

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 273x | 19.02.2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 521x | 19.02.2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp Stiahnuté: 243x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 1. Stiahnuté: 252x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 2. Stiahnuté: 295x | 19.02.2017

zmena IPKZ_zosuladenie Stiahnuté: 441x | 19.02.2017

VZN - r. 2012

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia Stiahnuté: 527x | 19.02.2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 Stiahnuté: 252x | 19.02.2017

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 281x | 19.02.2017

VZN - r. 2008

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 316x | 19.02.2017

Stránka