Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2021

VZN č. 1/2021 ako dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 46x | 27.01.2021

VZN č. 2/2021 ako dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 10x | 28.07.2021

VZN - r. 2020

VZN 1/2020 o chove, vodení a držaní psov v Obci Dolný Bar Stiahnuté: 243x | 03.08.2020

VZN - r. 2019

VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Stiahnuté: 147x | 24.07.2019

VZN č. 2-2019 ako Dodatok č. 5 k VZN č. 2- 2008 miestne dane a poplatky Stiahnuté: 129x | 24.07.2019

VZN 3/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 72x | 31.12.2019

VZN - r. 2018

VZN č. 2018-1 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 181x | 14.12.2018

VZN - r. 2017

VZN č. 1-2017 ako Dodatok č. 4 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 357x | 13.12.2017

VZN - r. 2016

VZN č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu a Obce Dolný Bar Stiahnuté: 422x | 19.02.2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar Stiahnuté: 488x | 28.06.2016

​3//2016 o záväznej časti “Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2“ Stiahnuté: 345x | 19.02.2017

Príloha č. 1 Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2 Stiahnuté: 325x | 19.02.2017

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar Stiahnuté: 294x | 19.02.2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB Stiahnuté: 342x | 19.02.2017

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 520x | 19.02.2017

VZN - r. 2015

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum Stiahnuté: 402x | 19.02.2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda Stiahnuté: 333x | 19.02.2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220 Stiahnuté: 443x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar Stiahnuté: 323x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar Stiahnuté: 382x | 19.02.2017

Stránka