Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Stiahnuté: 15x | 24.07.2019

VZN - r. 2018

VZN č. 2018-1 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 59x | 14.12.2018

VZN - r. 2017

VZN č. 1-2017 ako Dodatok č. 4 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 186x | 13.12.2017

VZN - r. 2016

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 253x | 19.02.2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB Stiahnuté: 199x | 19.02.2017

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar Stiahnuté: 181x | 19.02.2017

Príloha č. 1 Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2 Stiahnuté: 195x | 19.02.2017

​3//2016 o záväznej časti “Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2“ Stiahnuté: 189x | 19.02.2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar Stiahnuté: 229x | 19.02.2017

VZN č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu a Obce Dolný Bar Stiahnuté: 261x | 19.02.2017

VZN - r. 2015

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 186x | 19.02.2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky Stiahnuté: 210x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar Stiahnuté: 232x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar Stiahnuté: 204x | 19.02.2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220 Stiahnuté: 216x | 19.02.2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda Stiahnuté: 204x | 19.02.2017

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum Stiahnuté: 236x | 19.02.2017

VZN - r. 2014

zmena IPKZ_zosuladenie Stiahnuté: 267x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 2. Stiahnuté: 190x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 1. Stiahnuté: 150x | 19.02.2017

Stránka