Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Dolný Bar je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Obec Dolný Bar
zastúpená: Ing. Oskár Bereczk - starosta
Adresa: 930 14 Dolný Bar č. 30
Telefón: 00421 31 551 3105
Fax:   00421 31 553 0186
E-mail:  obec@dolnybar.sk
IČO: 00305367
DIČ: 2021129946

               

          
               

             

                 

             

                   

          

         

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Dolný Bar v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Dolný Bar, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.