Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2008

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 27x | 19.02.2017

VZN - r. 2012

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 26x | 19.02.2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 Stiahnuté: 26x | 19.02.2017

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia Stiahnuté: 28x | 19.02.2017

VZN - r. 2014

zmena IPKZ_zosuladenie Stiahnuté: 40x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 2. Stiahnuté: 21x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 1. Stiahnuté: 22x | 19.02.2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp Stiahnuté: 18x | 19.02.2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 91x | 19.02.2017

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 25x | 19.02.2017

VZN - r. 2015

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 21x | 19.02.2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky Stiahnuté: 25x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar Stiahnuté: 26x | 19.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar Stiahnuté: 23x | 19.02.2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220 Stiahnuté: 34x | 19.02.2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda Stiahnuté: 22x | 19.02.2017

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum Stiahnuté: 32x | 19.02.2017

VZN - r. 2016

príloha č. 2 VZN 7-2016 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 23x | 19.02.2017

príloha č. 1 VZN 7-2016 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 25x | 19.02.2017

VZN č. 7-2016 o poplatku za rozvoj v Obci Dolný Bar Stiahnuté: 32x | 19.02.2017

Stránka